„ PODEDWÓRZE OBYWATELSKIE” dzięki PROO !

Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego w partnerstwie z Fundacją Lokalnej Aktywności Społecznej realizuje, od maja tego roku, projekt ” PODEDWÓRZE OBYWATELSKIE”. Jest to możliwe dzięki dotacji, którą wyżej wymienione Organizacje otrzymały z PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH na lata 2018-2030. PROO, to pierwszy w historii program bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich. Dotacja, którą otrzymaliśmy jest przydzielona na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację ich celów statutowych. PROO zachęca organizacje pozarządowe do śledzenia strony Narodowego Instytutu Wolności i udział w różnorodnych formach wsparcia, dopasowanych do potrzeb sektora pozarządowego : https//www.niw.gov.pl/. Dotacje można uzyskać na realizację wieloletniej strategii rozwoju organizacji,budowę kapitału żelaznego, a także na zaspakajanie nagłych potrzeb w sytuacjach awaryjnych. Na stronie NIW będą ogłaszane konkursy dla mediów, organizacji strażniczych think tanków. Wkład własny nie jest wymagany, a rozliczenie dotacji będzie dokonywane w oparciu o osiągnięte rezultaty. Konkursy dotacyjne uruchamiane są w ramach pięciu priorytetów Programu.W latach 2018-2030 na realizację PROO przeznaczona jest kwota 585 mln zł,która pozwoli na wsparcie 12 tysięcy organizacji pozarządowych działających na terytorium Polski. My postanowiliśmy zawalczyć o dotację w grupie partnerskiej.Liderem projektu „ Podedwórze obywatelskie” jest Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego z siedzibą w Hołownie a partnerem Fundacja Lokalnej Aktywności Społecznej z siedzibą w Białej Podlaskiej.Otrzymaną dotację przeznaczamy zgodnie z projektem na wsparcie działań statutowych naszych organizacji sektora pozarządowego,rozwój instytucjonalnych organizacji, w tym budowaniu stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania,tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenia standardów pracy i zarządzania organizacją,oraz wspierania rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego. Cele statutowe lidera projektu są na wielu płaszczyznach działania zbieżne z celami partnera. Są to między innymi: ochrona dziedzictwa narodowego,promocja zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pracy, działania wspomagające rozwój ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, współdziałanie i innymi organizacjami na rzecz ochrony i zachowania środowiska naturalnego oraz rozwoju usług turystycznych. Głównym przedmiotem działalności Stowarzyszenia Aktywizacji Polesia Lubelskiego-lidera projekty jest : edukacja regionalna,kultywowanie lokalnej kultury ludowej, przekazywanie wiedzy o życiu codziennym poprzednich pokoleń mieszkańców poleskiej wsi. Wszystkie te działania mają odbicie w stworzonej przez Stowarzyszenie wiosce tematycznej KRAINA RUMIANKU. Dzięki wsparciu udzielonemu nam w ramach PROO nasze organizacje mogą realizować wyznaczone sobie ambitne cele rozwijania swojej gminy, swojej małej Ojczyzny.
„ PODEDWÓRZE OBYWATELSKIE” dzięki PROO !